Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu .

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Stępniak zss@um.kalisz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 7575382. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu, ul. 3 Maja 18, 62-800 Kalisz.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: jedno od ulicy 3 Maja, które jest głównym wejściem oraz drugie od strony targowiska miejskiego, które stanowi również wejście do budynku sali sportowej. Do szkoły można wejść od strony ul. 3 Maja i od strony targowiska miejskiego –oba wejścia są zabezpieczone zamkiemelektronicznym, do którego karty mają pracownicy oraz uczniowie. Goście wchodzą do budynku poprzez przywołanie dzwonkiem obsługi lub połączenie domofonem z sekretariatem. Wejście główne jest na poziomie chodnika i jest dostępne dla wózków. Po wejściu do budynku, na parterze po lewej znajduje się sekretariat szkoły. Budynek posiada 2 kondygnacje, w budynku nie ma windy, nie ma również łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych oraz miejsc parkingowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma informacji o prawie wejścia z psem asystującym oraz nie posiadamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lubon-line.

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

do góry