Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu

Kierunki kształcenia

 

 

Mechanik motocyklowy - NOWOŚĆ !!!

 

To specjalista z zakresu obsługi, diagnostyki  i naprawy motocykli oraz demontażu i montażu motocykli, ich rozruchu, regulacji zabezpieczenia antykorozyjnego.

Ponadto mechanik motocyklowy potrafi:

–  sklasyfikować  motocykle;

–  wyjaśnić zasady działania  podzespołów i zespołów motocyklowych;

–  przyjmować  motocykle do diagnostyki oraz sporządzić dokumentację przyjęcia;

–  dobierać  metody oraz określa zakres diagnostyki motocykli, ich podzespołów i zespołów;

–  przygotować  motocykle do diagnostyki;

–  wykonać  badania diagnostyczne motocykli;

–  stosować  specjalistyczne programy komputerowe do diagnostyki motocykli;

–  ocenić stan techniczny motocykli;

–  sporządzić kosztorys naprawy i obsługi motocykli;

–  wykonać naprawę i obsługę motocykli z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;

 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

Nauka trwa - 3 lata 

 

Technik pojazdów samochodowych

 

Technik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką
i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Ponadto technik pojazdów samochodowych potrafi:

– dokonywać charakterystyki pojazdów samochodowych,

– odczytywać lub sporządzać schematy układów elektrycznych i elektronicznych,

– identyfikować materiały stosowane do budowy i eksploatacji pojazdów  samochodowych,

– wykonywać operacje z zakresu obróbki i łączenia materiałów,

– posługiwać się narzędziami, obsługiwać maszyny i urządzenia,

– dokonywać pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i geometrycznych,

– posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, techniczną i eksploatacyjną pojazdów samochodowych,

– posługiwać się oprogramowaniem komputerowym dotyczącym eksploatacji pojazdów samochodowych,

– oceniać stan techniczny pojazdów samochodowych z zastosowaniem metod diagnostycznych,

– wykonywać operacje związane z obsługą techniczną oraz naprawą pojazdów samochodowych,

– kierować pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B,

– sporządzać dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

– organizować procesy obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

– przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych,

– korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego,

– przestrzegać przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,

– udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 

Technikum nr 3

Nauka trwa -  5 lat
 

 

Technik logistyk

 

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia
i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

To specjalista do spraw pakowania i opakowań, organizator transportu drogowego, specjalista do spraw marketingu
i handlu (sprzedaży), specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu, zaopatrzeniowiec, spedytor, magazynier, dyspozytor transportu samochodowego oraz ekspedytor.

Tak więc logistyka to dziedzina zarządzania firmą pod kątem jej ogólnej efektywności.

 Ponadto technik logistyk potrafi:

– planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i morskiego,

– planować i organizować pracę magazynu,

– planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów,

– dobierać opakowania i przygotować towar do dystrybucji,

– obliczać koszty obsługi logistycznej,

– stosować systemy identyfikacji i oznaczenia towarów,

– ewidencjonować infrastrukturę usług miejskich oraz obliczać i analizować koszty eksploatacji infrastruktury technicznej,

– organizować i realizować usługi recyklingowe,

– organizować przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracowywać rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej,

– zarządzać łańcuchem dostaw towarów i transportem zgodnie z zasadami przepływu materiałów,

– wyznaczać zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa oraz określać termin i wielkość zamówienia,

– stosować procedury systemu jakości w realizacji usług logistycznych,

– obliczać i monitorować koszty logistyki,

– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Innymi słowy technik logistyk to specjalista do spraw pakowania i opakowań, organizator transportu drogowego, specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu, zaopatrzeniowiec, spedytor, magazynier, dyspozytor transportu samochodowego, ekspedytor.

 

Technikum nr 3

Nauka trwa – 5 lat

 

 

Mechanik pojazdów samochodowych

 

Jego praca polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych mu przez klientów. Zadania i czynności robocze mechanika pojazdów samochodowych obejmują sumienne
i zgodne z obowiązującą technologią wykonanie prac demontażowych, montażowych i regulacyjnych podzespołów
i zespołów pojazdów.

Ponadto mechanik pojazdów samochodowych potrafi:

– posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną, instrukcjami użytkowania
   i obsługi pojazdów samochodowych,

– dobierać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne zgodnie z dokumentacją,

– użytkować urządzenia diagnostyczne oraz narzędzia i oprzyrządowanie do montażu i naprawy samochodów

– dokonywać pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i geometrycznych oraz
   interpretować ich wyniki,

– stosować wymienność zespołów i części samochodu z uwzględnieniem grup wymiarowych,

– dokonywać oceny stanu technicznego pojazdów i zespołów samochodu,

– wyrównoważać statycznie i dynamicznie koła pojazdu samochodowego,

– usuwać usterki w zespołach i podzespołach pojazdów samochodowych,

– wykonywać próby kontrolne zespołów po naprawie,

– oceniać jakość wykonywanych prac,

– kierować pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B prawa jazdy,

–  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz   ochrony  środowiska  podczas wykonywania zadań zawodowych,

– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Branżowa Szkoła I Stopnia 

Nauka trwa - 3 lata 

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych
 

Zajmuje się diagnostyką i naprawą układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

Ponadto elektromechanik pojazdów samochodowych potrafi:

– czytać schematy instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,

– rozpoznawać elementy, podzespoły i urządzenia elektryczne oraz elektroniczne pojazdów samochodowych,

– dobierać materiały, narzędzia i przyrządy do wykonywania prac,

– montować elementy, podzespoły i urządzenia elektryczne oraz elektroniczne pojazdów samochodowych,

– wykonywać różnymi technikami połączenia elektryczne,

– rozróżniać podstawowe podzespoły pojazdu samochodowego,

– oceniać stan techniczny oraz przygotowywać do pomiarów przyrządy pomiarowe i urządzenia diagnostyczne,

– mierzyć podstawowe wielkości elektryczne i nieelektryczne z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych i urządzeń diagnostycznych,

– oceniać stan techniczny oraz kwalifikować do naprawy lub wymiany elementy, podzespoły, urządzenia elektryczne
   i elektroniczne stosowane w pojazdach samochodowych,

– przeprowadzać przeglądy techniczne oraz naprawiać instalacje i urządzenia elektryczne w pojazdach samochodowych,

– oceniać jakość ocenianych prac,

– kierować pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B prawa jazdy,

– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

Nauka trwa - 3 lata 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.10.2019
Data modyfikacji : 15.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zespoł Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Stępniak
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Pietrzykowska
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Pietrzykowska

Opcje strony

do góry