Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu

Cele i zadania placówki

MISJA SZKOŁY
 
„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu:
dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada”
Stanisław Staszic
 
 
Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu to szkoła przyjazna dla uczniów, otwarta na wyzwania współczesności, łącząca poszanowanie uniwersalnych wartości i tradycji z nowoczesnymi tendencjami w edukacji.
 
Jesteśmy szkołą stwarzającą optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantującą dobre
i skuteczne nauczanie, dającą poczucie bezpieczeństwa. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, rozwijanie poczucia dumy
z osiąganych wyników.

 
Relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami opierają się na wzajemnym szacunku, życzliwości
i zrozumieniu. Uczymy i rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestnictwa w życiu społecznym.
 
 
MODEL ABSOLWENTA
 
Dokładamy starań, by absolwent Zespołu Szkół Samochodowych był człowiekiem:
 
- dbającym o rozwój intelektualno-emocjonalny,
- posiadającym umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy,
- potrafiącym samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć,
- korzystającym z różnych źródeł informacji,
- rozwijającym swoje zainteresowania, talenty i pasje,
- posługującym się językami obcymi,
- przedsiębiorczym, odpowiedzialnym, samodzielnym,
- świadomie planującym swoją karierę zawodową,
- dobrym fachowcem w swoim zawodzie,
- komunikatywnym i asertywnym,
- wrażliwym na potrzeby i krzywdę innych,
- szanującym wartości rodzinne.
 


CELE I ZADANIA SZKOŁY
 
Szkoła, kierując się zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowych Paktów Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka, za podstawę swej działalności przyjmuje uniwersalne zasady etyki oraz chrześcijański system wartości.
 
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
 
1. umożliwia wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
2. umożliwia absolwentom zdawanie egzaminu maturalnego oraz wybór dalszego kierunku kształcenia
i studiów wyższych,
3. przygotowuje do czynnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym na zasadach wzajemnej tolerancji, szacunku i życzliwości,
4. rozwija talenty i uzdolnienia pozwalające wykonywać wybrany przez siebie zawód i podnosić kwalifikacje
w różnych dziedzinach,
5. zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole, na warsztatach szkolnych i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
6. prowadzi obowiązkowe zajęcia lekcyjne, fakultatywne i pozalekcyjne
7. zapewnia uczniom warunki dla aktywnego uczestnictwa w organizacjach młodzieżowych działających na terenie szkoły ,
8. kształtuje właściwe stosunki między nauczycielami, uczniami, rodzicami i instytucjami środowiskowymi prowadzącymi działalność z młodzieżą,
9. upowszechnia wśród uczniów wiedzę ekologiczną i kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
10. przekazuje uczniom szkoły podstawy wiedzy informatycznej,
11. pielęgnuje tradycje narodowe w zakresie obchodzenia świąt państwowych, narodowych, religijnych
w zależności od wyznania
 
 
 
KONCEPCJA (WIZJA) ROZWOJU SZKOŁY
 
U c z n i o w i e:
 • systematycznie pracują nad własnym rozwojem – posiadają wewnętrzną motywację do wykonywania zadań szkolnych;
 • odkrywają własne predyspozycje i talenty oraz rozwijają je uczestnicząc w wybranych zajęciach pozalekcyjnych,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, kształtują mechanizmy demokracji szkolnej;
 • identyfikują się z takimi cechami jak: dobro, prawda, sprawiedliwość oraz umiejętnie odróżniają dobro od zła;
 • znają historię szkoły, swojego regionu i kraju oraz odczuwają z nią więź i szacunek;
 • propagują ekologiczny model funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez właściwe nawyki higieniczne i zdrowotne, znajomość zagrożeń cywilizacyjnych oraz wykazują się asertywną postawą wobec nich;
 • cechują się tolerancją i empatią – pomagają chorym, starszym, pokrzywdzonym przez los
 
N a u c z y c i e l e:
 • są profesjonalistami – posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do realizacji zadań szkoły;
 • dostosowują swoje wymagania do możliwości ucznia – są nastawieni na rozwój jego zdolności;
 • przestrzegają zasad etyki zawodowej – są sprawiedliwi, rzetelni, odpowiedzialni i obdarzeni poczuciem humoru
 • stale rozwijają i doskonalą swoje umiejętności i warsztat pracy;
 • ściśle współpracują z rodzicami i innymi osobami i instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.
 • są zadowoleni ze swojej pracy.
 
R o d z i c e:
 • są autorytetami dla swoich dzieci, umacniają w nich szacunek do prawd i wdrażają ich do wartościowania w oparciu o normy moralne;
 • motywują dziecko do rozwoju;
 • zapewniają poczucie bezpieczeństwa i akceptacji;
 • są otwarci na szczerą współpracę z nauczycielami i wychowawcami;
 •  współpracują ze szkołą biorąc udział w tworzeniu dokumentów regulujących pracę szkoły, udział
  w strukturach szkoły oraz w tworzeniu jej dobrego wizerunku.

Metadane

Data publikacji : 24.04.2009
Data modyfikacji : 08.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zespoł Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Stępniak
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Pietrzykowska
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Pietrzykowska

Opcje strony

do góry